Obchodní podmínky

Seznamte se s obchodními podmínkami HELIOS Affiliate programu.

Obě strany činí nesporným, že Zprostředkovateli vzniká nárok na zaplacení provize ze strany Poskytovatele pouze za současného splnění následujících podmínek:

 

  1. Návštěvník internetových stránek Zprostředkovatele (dále jen „Zákazník") prostřednictvím Reklamního prvku stáhl trial verzi produktu a/nebo služby Poskytovatele.

  2. Zákazník přešel z trial verze na placenou verzi produktu a/nebo služby.

  3. Zákazník takto učinil nejdéle ve lhůtě 90 dní od stažení trial verze včetně.

  4. Zákazník uhradil platbu za produkt a/nebo službu Poskytovatele.

  5. Výše provize za konkrétní produkt a/nebo službu je uvedena na internetových stránkách Affiliate programu na www.helios.eu.

  6. Provize je vyúčtována 1x za kalendářní čtvrtletí tak, že Poskytovatel zašle Zprostředkovateli podklady k fakturaci nejpozději k 10. dni prvního měsíce následujícího čtvrtletí a Zprostředkovatel vystaví Poskytovateli fakturu se splatností 14 dní.

  7. Faktura Zprostředkovatele musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných zákonů České republiky. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn doklad Zprostředkovateli vrátit k opravě. V takovém případě počíná běžet splatnost dokladu až dnem doručení bezchybného dokladu.

  8. V případě, že Zprostředkovatel uzavře či uzavřel s Poskytovatelem jinou smlouvu, z které vyplývá Zprostředkovateli právo na vyplacení provize, platí, že mu náleží pouze jedna provize, a to provize vyšší hodnoty.

  9. V případě prodlení se splatností se smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?