Pomocný konsolidační přehled

Na základě Vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) vznikne v následujícím roce některým organizacím povinnost sestavit a odevzdat výkaz Pomocný konsolidační přehled.

Tato povinnost se týká v případě splnění dále uvedených podmínek dobrovolných svazků obcí, zdravotních pojišťoven a dalších právnických osob s majetkovou účastí státu, které jsou ovládanou osobou nebo osobou se společným nebo podstatným vlivem státu (národní podniky, státní organizace, státní podniky, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšné společnosti a další právnické osoby vč. obchodních společností jako např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, apod.)

Povinnost odevzdat Pomocný konsolidační přehled mají organizace, které mají povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona č. 563/1991 Sb. a splnily jedno z těchto kritérií:

a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,

b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,

c) celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč,

d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč.

Dobrovolné svazky obcí mají povinnost odevzdat Pomocný konsolidační přehled v případě splnění bodů a) až d).

Výkaz Pomocný konsolidační přehled se bude poprvé sestavovat k datu 31. 12. 2016.  Pro správné sestavení tohoto výkazu bude potřeba přizpůsobit metodiku účtování už od 1. 1. 2016. Obecné informace k dané problematice naleznete zde.

Žádáme Vás tímto o sdělení, zda Vaše organizace patří mezi subjekty, kterých se povinnost sestavení výkazu Pomocný konsolidační přehled týká. Pokud máte pochybnosti o této povinnosti, doporučujeme oslovení Vašeho zřizovatele nebo organizace s Vaší majetkovou účastí a zjištění maxima informací k této problematice. Uvítáme sdělení jakýchkoli dalších informací, které Vám jsou známy ohledně této problematiky.

V případě, že Vaše organizace bude podléhat povinnosti sestavit a odevzdat výkaz Pomocný konsolidační přehled, a sdělíte nám na adresu Sarka.Mokrycki@assecosol.com tuto informaci vč. kontaktu na příslušnou osobu, budeme Vás informovat o metodických požadavcích na vedení účetních agend od počátku roku 2016 tak, aby bylo možno Pomocný konsolidační přehled za rok 2016 sestavit.

Lukáš Ontl
Produktový manažer HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?