NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY

Cena: 2 644,63 Kč bez DPH Původní cena:

Novela zákona o daních z příjmů (tzv. Daňový baliček 2021)

 • Zrušení kategorie nehmotného majetku  - jak se postupuje při odpisování u základu daně z příjmů např. u software.
 • Zvýšení finanční hranice pro hmotný majetek u samostatných hmotných movitých věcí a dospělých zvířat a jejich praktický dopad na praxi.
 • Postup při daňovém a účetním posouzení u technického zhodnocení po změnách u daně z příjmů.
 • Mimořádné odpisy hmotného majetku v podmínkách roku 2020 a 2021 - kdy se dají využít, jaký je postup výpočtu, kdy bude výhodné jejich využití.
 • Účetní a daňové vymezení pojmů související 
 • Forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů
 • Ocenění v účetnictví a dani z příjmů
 • Odpisování – daňové a účetní
 • Technické zhodnocení z účetního a daňového pohledu - rozdíly
 • Nejčastější chyby v účtování a daňovém posuzování
 • Inventární karty – náležitosti a forma
 • Vnitropodniková směrnice o vymezení, oceňování a účtování včetně dopadů změn způsobených novelou zákona  o daních z příjmý platnou od roku 2020, resp. 2021
 • Vazba na DPH a majetkové daně
 • Vybrané problémy související s různými způsoby financování pořízení majetku
 • Časté chyby a omyly.

Skladem