Poznejte ekonomiku v HELIOS Fenix

Ekonomický subsystém je složen z řady vzájemně úzce propojených funkcionalit, z nichž je většinu možné provozovat i samostatně. Práce všech funkcionalit je provozována ve společné databázi, čímž je zabezpečeno bezproblémové sdílení společných informací.

Řada nastavitelných parametrů, umožňuje přizpůsobit úlohu práci a zvyklostem uživatele. Jedním ze základních parametrů majitele je volba účetní věty, kde se kromě povinných údajů pro rozpočtově účtující organizace, zobrazuje i organizační struktura.

Dále zde mohou být zařazeny uživatelské komponenty pro sledování dalších významných informací, např. akcí.

Pro moderní provoz organizace

Informační systém HELIOS Fenix vám nabízí i další produkty pro efektivní chod vašeho úřadu. Modul Smlouvy poskytuje uživatelům komplexní elektronickou evidenci smluv. Podporuje proces tvorby a schvalování smluv, řídí další životní cyklus smlouvy včetně uzavírání dodatků nebo změny smluvního partnera, automaticky hlídá konec smlouvy a následné obnovení nebo ukončení smluvního vztahu.

Hřbitovní agenda poskytuje komplexní informační podporu pro evidenci a správu hřbitovů. Jedná se zejména o evidenci hrobů, jejich nájemců a spolunájemců, korespondence s nimi, o tvorbu a evidenci nájemních smluv a smluv o poskytování souvisejících služeb a řadu dalších funkcí. Tento modul informačního systému HELIOS Fenix je navržen v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, zejména s požadavky tohoto zákona na evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště a s ustanoveními tohoto zákona pro užívání hrobových míst.

Pro snadnou správu majetku

Majetek zahrnuje oblast evidence, účtování a hospodaření s hmotným a nehmotným dlouhodobým majetkem - dříve ZP (evidence dlouhodobého majetku) a s hmotným a nehmotným drobným dlouhodobým majetkem - dříve PPS a DKP (evidence drobného majetku) i majetkem vedeným v operativní evidenci.

Doplňkem k modulu Majetek je podpora čárového kódu majetku. 

Mobilní inventarizace majetku

- Nepotřebujete čtečku, vystačíte si i chytrým telefonem

- Všechno evidujete přímo v telefonu, už žádné tištěné papíry

- Záznamy máte hned synchronizované ve vašem informačním systému

- Rychlé a jednoduché zaškolení uživatelů

Modul Sklady umožňuje vedení skladové evidence na více skladech metodou FIFO nebo metodou průměrných cen. Se skladovými zásobami je možno provádět všechny standardní operace jako je příjem, výdej, přeskladnění, opravný doklad a další. 

Specializované produkty

Komunikační komponenta základních registrů (KKZR) 

Zprostředkovává produktům z rodiny HELIOS přístup k veřejnému rozhraní Informačního Systému Základních Registrů (ISZR).

Poskytuje veřejné rozhraní pro produkty třetích stran. Vytváří podmínky pro zabezpečený přístup ke zpracovávaným údajům v souladu s platnou legislativou. Umožňuje přístup pouze evidovaným a oprávněným agendám a uživatelům. A v neposlední řadě monitoruje a zaznamenává přístup ke službám ISZR v rozsahu požadovaném legislativou.

Komplexnost řešení lze dokumentovat na procesu práce s informacemi v časovém sledu od počátku jejich vzniku až do konce, včetně jejich sdílení a využívání v dalších procesech.

HELIOS View

Získejte přístupy k registrům snadno a rychle.

Potřebujete ověřovat osoby v zá­kladních registrech a máte uži­vatele, jejichž informační systém není napojen na Informační sys­tém základních registrů (ISZR)? Nebaví vás stále obnovovat ko­merční certifikáty pracovníkům pro přístup do základních registrů přes Czech POINT? Vykonáváte různé agendy, jejichž výkon není podporován žádným informačním systémem nebo sys­tém není připojen na ISZR?

HELIOS View umožňuje administraci vybraných dat základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností. Samozřejmě zabez­pečuje všechny další povinnosti stanovené orgánům veřejné moci zákonem o zá­kladních registrech a další legislativou.

Uživatelé přistupují díky HELIOS View k informacím ze základních registrů rychle a jednoduše. Je určen jak pro uživatele systému HELIOS, tak pro uživatele systé­mů třetích stran.

Pro uživatele systému HELIOS slouží HELIOS View jako nadstavba funkcio­nalit Komunikační komponenta základních registrů a Identity managementu. Její hlavní výhodou je, že webovou aplikaci mohou využívat jak uživatelé, kteří jsou napojeni na ISZR, tak i uživatelé jiných funkcionalit, kteří neměli přístup k ISZR implementován.

HELIOS View je určen i pro orgány veřejné moci, kteří nepoužívají žádný z informačních systémů HELIOS. Za pomoci Komunikační komponenty zá­kladních registrů a Identity managementu může fungovat naprosto nezávisle na dalších produktech HELIOS.

Portál úředníka

Ko­munikační informační portál určený pro ukládání informa­cí a sdílení prostředků úřadu z různých zdrojů na jednom společném místě. Zaměst­nancům úřadu tak umožňuje ukládat, hledat a využívat in­formace z jednoho prostředí pomocí známého interneto­vého prohlížeče a to způso­bem, který dnes každý uži­vatel používá při brouzdání internetem.

Přínosy:

  • Možnost full textového vyhledávání nad uloženými informa­cemi – záznamy a dokumenty
  • Modularita a rozsah řešení dle vašich potřeb
  • Sjednocení procesů napříč odbory a jejich převod do auto­matizovaných Workflow
  • Podpora správy dokumentů, jejich verzování, společná práce nad dokumenty, rezervace dokumentů
  • Možnost vytváření aplikací s vlastní logikou pro zjednodu­šení práce uživatelů
  • Rozšiřování řešení bez nutnosti podpory dodavatele
  • Funkční řešení bez dalších nákladů na pořízení licence serverové verze Microsoft SharePoint Serveru
  • Jedinečné technické řešení

Přizpůsobíme se vašim potřebám

Jsme připraveni realizovat řešení, které bude v maximální míře odpovídat vašim nárokům na informační systém. Ve spolupráci s vámi provedeme analýzu stávajícího a očekávaného cílového stavu, technického zabezpečení, možností a procesů úřadu. Navrhneme a implementujeme odpovídající řešení, které vás plně uspokojí.