10 důvodů, proč chtít HELIOS pro elektrotechnickou výrobu

Elektrotechnická výroba má v Česku a na Slovensku velmi dlouhou a silnou tradici. Proto jsme také při vývoji našeho česko-slovenského podnikového informačního systému HELIOS Orange dbali na to, aby dokázal podchytit všechna její specifika. Těchto deset jeho funkcionalit vás v elektrotechnice příjemně překvapí.

Pro silnoproud i slaboproud

Už od samotného institucionálního vzdělávání existují v elektrotechnice dva světy – silnoproudý a slaboproudý. Zatímco ten první se vyznačuje převážně zakázkovou dlouhotrvající finančně náročnou výrobou s náročným předprodejním procesem, ten druhý se zaměřuje na výrobu velkého množství sérií, velký důraz klade na řízení kvality a evidenci dílů a součástek i na optimalizaci řízení skladových zásob. HELIOS Orange dokáže dokonale pokrýt obojí, čímž elegantně vychází vstříc i těm firmám, které kombinují zakázkovou a velkosériovou výrobu – třeba těm z oblasti mikroelektroniky. Na HELIOS Orange tak spoléhají 2N Telekomunikace, stejně jako třeba ATAS Elektromotory Náchod nebo výrobce specializované elektroniky pro zdravotnictví Medical Technologies CZ.

Samozřejmostí je přitom pokrytí veškerých agend společnosti, od řízení velmi specifické elektrotechnické výroby přes HR, obchod, CRM až po veškeré účetnictví, a to včetně správného zaúčtování nedokončené výroby, nacenění skladových položek i práce s cizími měnami.

Pokročilé kalkulace

HELIOS Orange obsahuje předpřipravené definice kalkulačních vzorců pro snadné a rychlé vytváření cenových kalkulací. Náklady je přitom možné bilancovat po jednotlivých položkách či jejich skupinách na jednotlivá střediska. To usnadňuje účtování i tehdy, když se na části výrobního procesu podílí jiná divize, či dokonce dodavatel – kooperant. Díky snadné práci s kalkulačními vzorci je navíc možné udržovat veškerá data neustále aktuální, a to včetně přepočtů do cizích měn, což zejména u komplexnějších výrobků výrazně usnadní práci obchodního, ale i účetního oddělení.

Podpora obchodní a nabídkové činnosti

Právě pro řízení obchodu a přípravu nabídek jsou připraveny specializované nástroje. HELIOS Orange edice iNUVIO obsahuje jak pokročilé CRM, umožňující dlouhodobé a systematické řízení vztahů se zákazníky i vyhodnocování jeho efektivity, tak i komplexní procesní podporu pro ta nejnáročnější nabídková řízení zahrnující potřebu přesných kalkulací cen i dodacích lhůt, a to až na úroveň předběžné alokace výrobních kapacit, či podporu pro klasické řízení obchodních slev a workflow pro jejich přidělování.

Návrhy variant a alternativy

Zejména ve slaboproudé technice se lze často setkat s poměrně velkou variabilitou součástek. HELIOS Orange přitom umožňuje vést seznam variant a alternativ. Typicky například u rezistorů či kapacitorů, které však reflektují nejen parametry součástky jako třeba kapacitu nebo rozměry, ale také její typ, například svitkový, elektrolytický, keramický. V případě náhlého výpadku dodavatele tak lze hravě pokračovat ve výrobě při zachování stejných technických parametrů koncového výrobku.

Optimalizace zásob

S tím souvisí i podpora při optimalizaci zásob. HELIOS Orange nabízí komplexní funkcionalitu při správě zásob – od logistiky skladu přes kategorizaci skladových zásob (ABC analýzu), práci s jejich přeceňováním až po propojení právě s alternativami, kdy můžete do nových výrobků začleňovat skladové zásoby elektronických součástek, které se využívaly v již ukončené výrobě.

Optimalizace zásob se však týká přirozeně i hotových výrobků, kdy zejména u velkosériové výroby systém umožňuje sledovat obrátkovost zboží, což může obchodní oddělení následně zohledňovat ve své cenové politice.

Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů

Kapacitní plánování výroby je nezbytným nástrojem ke zvyšování produktivity a finanční efektivitu elektrotechnické výroby. HELIOS Orange vám umožní zavést jak zásady pro štíhlou výrobu napříč všemi výrobními kapacitami, tak třeba jen pro ty nejvytíženější části, jako může být unikátní pracoviště bez alternativy. Díky tomuto modulu pro vás navíc nebude problém v různých částech výroby vedle vlastní produkce odbavovat produkci třeba i pro externí zákazníky, ať už z vlastního koncernu, či od potenciální konkurence.

Evidence a sledovatelnost výroby

Zejména pro firmy působící v automobilovém průmyslu je důležitou součástí evidence a sledovatelnost výroby až na úroveň jednotlivých výrobních sérií, včetně výrobních sérií jednotlivých součástek použitých v dané odvolávce (dodávce produktů). Nový HELIOS Orange edice iNUVIO navíc umožňuje zpřístupnit všechny tyto informace odběratelům i přímo, přes ePortál.

Kooperace

U specifických výrobních procesů vyžadujících kooperaci více oddělení, specializovaných pracovišť, případně subdodavatelů HELIOS Orange umožňuje podrobnou definici požadavků na spolupráce a podporuje tvorbu a evidenci jednotlivých kooperačních objednávek. To vše, včetně sledování stavu zboží z pohledu rozpracovanosti i finančního ocenění nedokončené výroby, začlenění těchto procesů do celkového kapacitního plánování výroby atd.

Podpora řízení jakosti

Nedílnou součástí elektrotechnické výroby je podrobné řízení kvality a jakosti výroby. HELIOS Orange vás dokáže plně podpořit jak při nastavování a vynucování vlastních procesů pro QEM, tak při nastavování i auditu procesů z pohledu ISO 9001 pro řízení kvality, ISO 14001 pro environmentální management či stále žádanějšího ISO 27001 pro systém managementu bezpečnosti informací. Samozřejmostí je i automatické hlídání nucené rekalibrace přístrojů, ale i expirace a z ní plynoucího nuceného pravidelného přeškolování z vyhlášky 50/1978 Sb. a jejích jednotlivých paragrafů u příslušných zaměstnanců ve výrobě.

HELIOS Orange umí udržovat definované scénáře údržby výrobních zařízení spolu s časovým rozlišením či závislostí na operačním času, na jejichž základě naplánuje inspekční harmonogram.

Účtování nedokončené výroby

Zejména u silnoproudé a slaboproudé zakázkové výroby bývá občas komplikované správné zaúčtování nedokončené výroby. Díky detailnímu přehledu o každé výrobní zakázce a přímému propojení všech modulů v rámci HELIOSU je však účtování nedokončené výroby pro pracovníky účetního oddělení hračka. V každém okamžiku lze totiž dohledat, na kterém projektu a zda už je příslušná součástka namontována a které všechny vlastní i subdodavatelské práce byly na rozpracovaném výrobku v daný den už dokončeny.

Vyhodnocování zakázek

Pro každé vyhodnocení zakázky je nutné porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobním příkazu nebo přímo na zakázce. HELIOS Orange vám proto nabídne podporu při sledování výrobních nákladů v reálných cenách i při evidenci hotových výrobků ve skutečných (respektive pevných) cenách. Jednoduché vytvoření uživatelských sestav, export dat do nástrojů Microsoft Office či zasílání dokladů e-mailem jsou pak samozřejmostí, stejně jako možnost s těmito daty pracovat ve vestavěné business intelligence.