10 důvodů, proč si zvolit HELIOS do strojírenské výroby

Strojírenská výroba je posledních sto let velmi silnou stránkou České republiky. Ostatně někteří naši zákazníci, jako například Strojírny Poldi či Vítkovice, už dávno oslavili sté výročí. Chcete vědět, proč si právě tyto firmy, stejně jako mnohé další u nás, zvolily HELIOS?

Vše v jednom systému

Ve strojírenství existuje celá řada specializovaných informačních systémů. Některé se soustředí čistě na řízení výrobního procesu – tzv. Manufacturing Execution Systems, jiné zase na plánování materiálu a chodu výroby – tzv. Material Resource Planning, jiné na řízení obchodní stránky celé výroby a práce se zákazníky – tzv. Customer Relationship Management, další zase čistě na účetní stránku věci, která zejména u kusové výroby s několikaměsíční průběžnou dobou výroby a třeba i průběžným přijímáním záloh a proplácením subdodávek není zrovna jednoduché. Naše systémy HELIOS OrangeHELIOS Green umí přitom pokrýt vše najednou, a to včetně přímého propojení s CAD/CAM/CAE systémy, pokrytí EDI komunikace se subdodavateli, vedení veškerých nezbytných HR agend, včetně evidence přesčasů či směn, a pokrytí celé řady dalších procesů i funkcionalit.

Řadu z těchto funkcionalit nabízejí i profesionální partnerská řešení kombinující v sobě nejen nezbytné specializované softwarové moduly pro HELIOS, ale hlavně také hardwarová zařízení důležitá pro chod výrobních podniků. Zmínit můžeme kupříkladu řešení Gatema WMS s mobilním hardwarovým terminálem i aplikací tzv. Mobilního skladníka pro mobilní práci ve skladu nebo Gatema Stacionární terminály pro sběr a evidenci dat z čárových kódů či RFID tagů přímo ve výrobě, které lze navíc přes sériové rozhraní propojit přímo i s řadou strojů (například elektronickou váhou).

Řízení chodu výroby

Informační systémy HELIOS umí doslova řídit výrobu na „place“. Část funkcionalit, které se někdy říká také Manufacturing Execution Systems dokáže detailně řídit chod každého pracoviště ve výrobní hale, stejně jako pohyb rozpracované výroby, materiálu, nástrojů i specializovaných pracovníků po jednotlivých pracovištích či skladových prostorách. HELIOS se umí propojit nejen s čtečkami čárových a QR kódů (eventuálně RFID čtečkami), ale hlavně je připraven i na přímé propojení s jednotlivými výrobními stroji. To přichází vhod zejména při kombinaci kusové výroby a řezaček, robotické montáže i dalších strojů, které pracují na základě výkresů z CAD. Do nejrozšířenějších CAD/CAM/CAE systémů přitom HELIOS nabízí přímé propojení. HELIOS díky tomu dokáže předejít chybám plynoucím například z přehlédnutí nebo započetí výrobní fáze s chybějícími nástroji či materiálem. Navíc podpora pro lean manufacturing, kanban i další strategie řízení výroby je samozřejmostí.

Řízení variant a alternativ

A když už jsme u materiálu, je samozřejmě namístě bavit se i o různých variantách a alternativách v případě nečekaných výpadků nebo změn dodavatele. Zatímco při vaření si lze často poradit starým známým: „Když nemáte citron, dejte tam limetu,“ ve výrobě to tak snadné není. Zejména pokud je potřeba dodržet určité standardy kvality. HELIOS přitom umí zohlednit změny surovin a jejich případných odlišných fyzikálních nebo chemických vlastností i v následném řízení technologických procesů, včetně promítnutí záměny vstupní suroviny do například přestavovacích časů, plánování údržby či změny délky technologických přestávek.

Plánování zdrojů

Aby mohla výroba ve vaší firmě probíhat skutečně a doslova hladce, je potřeba kvalitní plánování zdrojů. A to i těch finančních a logistických – ať už jde o výrobní kapacity jednotlivých pracovišť, skladovou plochu, či objednávky externí přepravy. Že některé procesy ve vaší firmě jsou extrémně komplexní a individualizované? Pokud budete mít nový HELIOS Orange edice iNUVIO, všechny komplexní vzájemné závislosti vám dokáže pohlídat náš nový Analytik.

Kapacitní plánování výroby

Naprostou samozřejmostí je i kapacitní plánování výroby, nutná podmínka její štíhlosti. Důvody, proč přejít na kapacitní plánování výroby, jsou jasné – jedním slovem produktivita práce a efektivita využití stávajících kapacit. Na to, abyste to však mohli zvládnout, potřebujete silného partnera v podobě robustního informačního systému, který vám to pomůže uřídit. A tím HELIOS bezesporu pro řadu českých firem je. A nejen těch českých. HELIOS najdete ve výrobě třeba i u Daikin Device Czech Republic, Fronius Slovensko či českého závodu Worthington Industries. Máte z kapacitního plánování strach kvůli možnému nabobtnání zásob? Nemějte, HELIOS vám samozřejmě pomůže zatočit i se zásobami.

Evidence výroby jako samozřejmost

Naprostou samozřejmostí je také detailní evidence veškeré výroby – ať už kusové, nebo té sériové, kde je tato funkce ještě žádanější. Zpětná dohledatelnost (traceabilita) jednotlivých použitých dílů kvůli reklamacím či bezpečnosti (zejména v automobilovém průmyslu) je běžnou funkcionalitou obou zmiňovaných systémů. Navíc dohledat lze samozřejmě i všechny šarže a výrobní čísla v rozpracované výrobě i ve skladech, stejně jako veškeré změny kusovníků a postupů v jednotlivých výrobních příkazech.

Když potřebujete ISO, TÜV a ostatní procesní certifikace

Obrovský tlak na mezinárodní standardizační certifikace či proprietární certifikace procesů od jednotlivých zákazníků je ve strojírenství evidentní. Ať už jde o základní ISO 9001 pro řízení kvality, ISO 14001 pro environmentální management, nebo stále žádanější ISO 27001 pro systém managementu bezpečnosti informací, HELIOS vás v tom maximálně podpoří. Stejně jako pro nastavování standardů kvality pro libovolné další mezinárodní, národní i proprietární standardy. Ostatně HELIOS najdete třeba i u Českomoravské železniční opravny, která musí vyhovět náročným národním standardům pro železniční přepravu. V HELIOSU naleznete přímo specializovaný modul QMS, který vám pomůže s řízením vztahů s obchodními partnery, obsluhou reklamací, udržováním strojů a zařízení, správou měřidel, řízenou dokumentací a také s řízením auditů a neshod.

Sledování rozpracované výroby v reálném čase

Z pohledu řízení výroby, obchodu a financí strojírenského podniku je nezbytné mít možnost sledovat rozpracovanou výrobu v reálném čase, a to jak přímo v HELIOSU, tak prostřednictvím specializovaných stacionárních či mobilních zařízení. Zejména u kusové výroby větších strojů s průběžnou dobou výroby v řádu měsíců. I zde HELIOS obstojí na jedničku, jak se mohly přesvědčit třeba Krušnohorské strojírny Komořany, dodavatel specializovaných důlních strojů. Rozpracovanou výrobu lze přitom sledovat nejen po stránce technologické, ale i po stránce finanční, a to včetně průběžné kontroly nákladovosti jednotlivých fází výroby a jejich porovnání s předchozími kalkulacemi.

Účtování nedokončené výroby

Zejména pro projektovou a časově náročnější výrobu je nedocenitelná možnost správného účtování nedokončené výroby, které projde bez problémů auditem nebo finančními kontrolami. HELIOS vám umožní automatické zaúčtování přírůstků i úbytků nedokončené výroby, sledování obratu nedokončené výroby za libovolné období či zobrazení stavu ke zvolenému datu. Navíc dokáže ve struktuře kalkulačního vzorce zobrazit i tok výrobních nákladů, automaticky provádět rekalkulace a přecenění nedokončené výroby nebo rozvrhnout fixní náklady do koncových cen výrobků.

Řízení nabídek i systémů pro slevy

Nezbytnou součástí úspěšně fungující strojírenské firmy se štíhlou výrobou je i plná podpora systému pro nabídkové řízení. Proto HELIOS umožňuje tvorbu nabídkové dokumentace včetně podpory kalkulace nákladů, kde je součástí i možnost simulace kapacitního a materiálového zajištění jednotlivých nabídek v plánovaném čase. To umožňuje kvalifikovanou a přesnější kalkulaci cen, kde lze zohlednit třeba i potřebu některých dodatečných subdodávek.

A protože obchod tvoří klíčovou součást úspěchu každé strojírenské firmy, nechybí zde ani možnost využití propracovaných workflow pro tvorbu slev či nejrůznější způsoby výpočtu koncové ceny. Od jednoduchého cost+ modelu vhodného pro kusovou výrobu přes target costing pro tu sériovou až po různé možnosti individualizovaných a množstevních slev zohledňující například kategorizaci skladových zásob.

Vyhodnocování výnosnosti zakázek

Čímž se dostáváme k poslednímu pádnému důvodu, proč chtít ve strojírenské výrobní firmě systém HELIOS – a to je komplexní systém vyhodnocování výnosnosti jednotlivých zakázek. HELIOS totiž umožňuje u každé zakázky porovnat skutečné náklady (včetně kurzových přepočtů) na výrobním příkazu či na zakázce s těmi plánovanými. HELIOS nabízí podporu při sledování výrobních nákladů v reálných cenách i při evidenci hotových výrobků ve skutečných (respektive pevných) cenách. Dále si můžete jednoduše vytvářet uživatelské sestavy, exportovat dat do nástrojů MS Office nebo s nimi v případě HELIOS Orange edice iNUVIO pracovat přímo ve vestavěné business intelligence.