Balíček pro auditory zvyšuje efektivitu a transparentnost nezávislého auditu

HELIOS Nephrite nabízí speciální balíček pro auditory. Ten v období provádění firemních auditů, při kterých se zpracovává majetková agenda, ocení nejen nezávislý auditor, ale rovněž celá firma, protože toto řešení nabízí vše přehledně na jednom místě.

Podnikový informační systém HELIOS Nephrite určený pro střední a velké firmy nabízí cílené balíčky pro uživatele, které byly vytvořeny na základě specifické poptávky zákazníků a partnerů. V tomto období, kdy firmy provádí audit účetní závěrky, se jedná o speciální balíček pro auditory, jenž je placeným rozšířením modulu Majetek. Protože je audit komplexní a komplikovaná činnost, balíček výrazně usnadní práci nezávislého auditora a zvýší efektivitu i transparentnost celého procesu.

Hlavním úkolem auditu účetní závěrky je nezávisle ověřit, že předkládané údaje podávají věrný obraz finančního stavu, výsledku hospodaření a peněžních toků ve firmě v souladu s českými – případně i zahraničními – účetními předpisy. Často také musí odpovídat Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS). Názor auditora je relevantní pouze v případě, že má k dispozici úplnou účetní závěrku.

I proto se balíček pro auditory zaměřuje na čtyři klíčové oblasti pro nezávislé ověření účetní závěrky. Jde o detailní rekapitulaci majetku, přehled vyřazeného majetku, přehled pozastaveného majetku a rozdílovou šablonu. Šablony v balíčku uživateli umožňují, aby si mohl uložit sady implicitních parametrů, se kterými pak vystavuje výstupy. 

Tyto funkce jsou dostupné v HELIOS Nephrite jako Tiskové funkce nad třídou Investiční majetek. Samozřejmostí je, že veškeré výstupy lze exportovat do Excelu.

Přínosy balíčku

  • Dostupnost kompletních a přesných podkladů zvyšující efektivitu procesu auditu
  • Kvalitní podklady snižují riziko chyb
  • Rychlost reakce na požadavky auditora
  • Větší transparentnost pro auditní tým
  • Menší časová náročnost uživatele v přípravné fázi auditu

Balíček pro auditory je určen všem organizacím, které zpracovávají majetkovou agendu v modulu Majetek a potřebují informace o stavech majetku přehledně a na jednom místě.

Co jednotlivé šablony, které nabízí balíček pro auditory, umí?

Rekapitulace majetku – poskytuje detailní přehled o počátečních a koncových stavech na majetkových účtech, zobrazuje přírůstky a úbytky na úrovni karet majetku. Uživatel si může zvolit rozsah reportovaného období nebo oblast zpracování.

Přehled vyřazeného majetku – poskytuje informace o jednotlivých úbytcích. Data lze zobrazit za hlavní oblasti nebo za všechny oblasti zpracování, funkce umí zobrazit seznam plně vyřazených majetků a vyčíslit vyřazované a zůstatkové hodnoty.

Přehled pozastaveného majetku – tato šablona umožňuje přehledně zobrazit sestavy karet majetku, jejichž odpisování je (nebo bylo) v jeho průběhu daňově nebo účetně pozastaveno.

Rozdílová šablona – tato funkce uživateli dovoluje, že nemusí volit výběr vhodné šablony pro podklad přiznání k dani z příjmů; systém na základě zadaných parametrů vhodnou šablonu sám zvolí.
 

Jaké jsou typy výroků auditora?

Bez výhrad – auditor konstatuje, že účetní závěrka poskytuje podle jeho názoru ve všech významných (materiálních) ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.

S výhradou – auditor konstatuje, že účetní závěrka podává podle jeho názoru věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví s výjimkou skutečností, které popíše.

Záporný výrok – auditor konstatuje, že podle jeho názoru účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.

Odmítnutí výroku – auditor konstatuje, že byl ve své činnosti omezen do takové míry, že nebyl schopen vydat svůj výrok.

Zdroj: Komora auditorů České republiky