Mzdy – nouzový stav a náhrada mzdy

V souvislosti s mimořádnou situací v ČR přinášíme informace, jakým způsobem proplácet náhrady mzdy v případě, že je zaměstnanec v karanténě nebo je firma uzavřená. Funkce je dostupná ihned bez nutnosti aktualizace.

Řešení nepřítomnosti v Heliosu Orange

1) Zaměstnanci je nařízena karanténa

Zaměstnanci náleží klasická nemocenská – tzn. počítáno 60% z redukovaného průměrného výdělku.

V případě, že je zaměstnanci nařízena karan­téna, jde o překážku v práci na stra­ně zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy ne­bo platu stej­ně, jako v případě, když je dočasně práce nes­chopen (§ 191 a 192 zákoníku práce). I o této překážce v práci a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a překážku v práci mu prokázat (viz § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce).  Podle § 191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény na­řízené podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu mzdy/pla­tu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dní,  a to s tím, že tato náhrada přísluší za pracovní dny a dále za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu mzda/plat n­ekrátí.

Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení ka­rantény“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/pla­tu za prvních 14 dnů trvání karantény.

Z hlediska HeO – Uživatel zadá klasicky mzdovou složku nemoci a zatrhne v editoru karanténu 


2) Zaměstnanec nemůže pracovat, protože je firma uzavřená

Jedná se o situaci, kdy zaměstnanec nemůže pracovat proto, že je firma uzavřená. V tomto případě náleží zaměstnanci náh­rada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku

Detailní info zde: https://www.mpsv.cz/…provozu.pdf/

Usnesení vlády je dostupné na: https://www.vlada.cz/…0-osob_1.pdf

Překážka v práci na straně zaměstnavatele

Dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na výše zmíněné usnesení, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku. 

  • z hlediska HeO - zkopírujte mzdovou složku 236 a opravte procenta na 100%

Nezapomeňte, že jste vytvořili novou mzdovou složku (tzn. je nutné doplnit kontaci, přidat do generátoru mzdových sestav…)

Upozornění:

Pokud ve firmě nastane jiná situace (snížení odbytu výrobků apod.), lze zadané procento na nově vytvořené mzdové složce upravit dle potřeb firmy.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím zákaznické linky 244 104 1­55 v pracovní dny od 8 do 16:30 hodin.