Národní standard pro elektronické vedení matriky

Koncem loňského roku byla přijata rozsáhlá novela zákona o matrikách a dílčí novela zákona    o ověřování, přičemž novela má dělenou účinnost. Největší část změn je účinná od 1. ledna 2024, malá část změn pak od 1. ledna 2025 a poslední část řešící zavedení centrálního Matričního informačního systému (dále jen eMatrika) pak od 1. ledna 2027.

Dopad na informační systém HELIOS Fenix má zejména zavedení Národního standardu pro elektronické vedení matrik (dále jen NS), který stanoví, že matriční úřady budou od 1. ledna 2025 povinny vést elektronické matriční údaje tak, aby je mohly předat Ministerstvu vnitra (dále jen MV) v souladu s národním standardem.

Účelem NS je vytvoření podmínek pro sloučení všech elektronicky vedených matričních údajů  z jednotlivých matričních úřadů v centrálním informačním systému eMatrika. Předmětem NS jsou pravidla pro tvorbu čtyř samostatných souborů (jeden soubor za každý typ matričních knih) -  kniha narození, kniha manželství, kniha partnerství a kniha úmrtí.

NS je tedy technický dokument, který stanovuje:

  • výstupní datový formát matričních událostí, matričních skutečností, změn a oprav vedených pomocí výpočetní techniky dle standardu XSD v kódování UTF-8,

  • a harmonogram předání matričních údajů do eMatriky.

Produkční provoz eMatriky bude spuštěn k 1. lednu 2027. Od tohoto dne již budou všechny matriční úřady ukládat údaje zapisované do matričních knih pouze prostřednictvím autorizovaného přístupu do eMatriky, ve které již budou přemigrována data ze stávajících matričních systémů.

První kontrola připravenosti stávajících matričních systémů proběhne ze strany MV v druhé polovině roku 2025 prostřednictvím testovací migrace. Dle harmonogramu MV bude testovací migrace probíhat pouze u pilotních úřadů, napříč všemi dodavateli, a to v období července až srpna 2025. Vybrané pilotní úřady z řad našich zákazníků oslovíme s detailními informacemi osobně.

V průběhu roku 2026 pak proběhne hlavní migrační etapa (hromadná migrace ze všech stávajících matričních systémů), přičemž pro informační systém HELIOS Fenix je MV stanoven harmonogram na listopad 2026.

Zbývající data, zapsána v roce 2026, budou převedena v 1. pololetí roku 2027 již za produkčního provozu.

Chceme Vás ujistit, že situaci bedlivě sledujeme a na testovací i ostrou migraci dat budeme připraveni včas a v dostatečné kvalitě.