Oznámení MV o zveřejnění národního standardu pro eSSL

Nové znění národního standardu bylo aktualizováno na základě praktických zkušeností poskytovatelů a dodavatelů elektronických systémů spisové služby (eSSL). 

Současně proběhla celková revize národního standardu, která zahrnovala posouzení textu a odstranění nadbytečných nebo duplicitních ustanovení.

Mezi klíčové změny patří:

  • Významné upřesnění popisu rozhraní pro propojení systémů spravujících dokumenty. Souvisejícím opatřením je zavedení nového XML schématu v příloze č. 2, které spojuje původní přílohy č. 2, 3 a technické požadavky kapitoly 11.2 do jedné přílohy. Bylo vytvořeno také nové XML schéma pro popisná metadata pro automatizované zpracování dokumentu a schéma pro migraci dat mezi spisovými službami.
  • Další významnou změnou je nahrazení termínu "záznam" pojmem "komponenta" a "verze komponenty". Výkon spisové služby v České republice již nepoužívá řízené slovníky, ale číselníky.
  • Původní kapitola 7 (kontrola a bezpečnost) byla zcela zrušena a odstraněny byly požadavky týkající se kontroly škodlivého kódu, zálohování a většiny požadavků na dokumentaci životního cyklu elektronického systému spisové služby (eSSL).
  • Novější formulace "informační systém spravující dokumenty" nyní zahrnuje jak eSSL, tak samostatné evidence dokumentů.
  • Spisový a skartační plán je nově definován jako souhrn věcných skupin, tedy časový řez aktuálně platných věcných skupin. Spisový znak je určen jako libovolná kombinace metadat, která již v eSSL jsou přítomna.


Ministerstvo vnitra zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby v souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb. (dále jen "zákon").