Systém finanční kontroly v HELIOS Pantheon

Implementací systému Finanční kontroly docílíte snadné aplikace principu 3E v řídících a podpůrných procesech prostřednictvím Vašeho informačního systému.

Systém slouží pro podporu řízení hospodaření organizace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a umožňuje sledovat celý proces nakládání s veřejnými prostředky od vzniku transakce (např. vystavení objednávky) až po její dokončení (např. úhrada faktury).

Řešení je koncipováno tak, aby odpovědný vedoucí pracovník měl při výkonu řídící kontroly vždy aktuální přehled o jednotlivých částech operace:

 • předběžná řídící kontrola před vznikem závazku (výdaje)
 • předběžná řídící kontrola před vznikem nároku (příjmu)
 • průběžná řídící kontrola
 • následná řídící kontrola

Systém Finanční kontroly vám:

 • garantuje podporu procesů pro všechny definované role: příkazce operace, hlavního účetního a správce rozpočtu
 • zajistí chronologii řídících kontrol formální a finanční fáze
 • umožní schvalování dokladů pro všechny typy řídících kontrol: předběžná, průběžná, následná
 • umožní párování žádanky a realizačního dokladu zajišťující snadné dohledání informací
 • zkontroluje shodu finanční výše závazku a výdaje u průběžné kontroly
 • ohlídá časové období u limitovaného příslibu
 • umožní připojit sken schvalovaného dokladu
 • poskytne komplexní metadata o provedené řídící kontrole
 • přehledně zobrazí informace o postupu schvalování

Elektronickým schvalováním zajistíte průkaznost dokladů na základě kterých připravujete, provádíte, či kontrolujete finanční a majetkové operace.

Webový portál - pracujte odkudkoliv

Webový portál

Webový portál vám umožní přístup k datům odkudkoliv, kdykoliv a bez nutnosti instalace. Díky responzivnímu rozhraní je jedno, zda pracujete na kolegově notebooku, tabletu či mobilu. 

Nabízí jednoduchou možnost rozšíření využití systému na další uživatele i externí subjekty, kteří se systémem běžně nepracují a zabezpečeným způsobem tak zpřístupňuje systém v responzivním a zjednodušeném prostředí pro práci na tabletu, mobilu či na notebooku.

Jedná se o univerzální konfigurovatelný nástroj, ktery pouhým nastavenim v HELIOSu zpřístupní jakoukoliv agendu z webového prohlížeče a nabídne ji jakémukoliv uživateli z jakéhokoliv zařízení (tedy i mobilu nebo tabletu). Vzhled je možne upravit do vámi preferovaného designu s využitím CSS a Java scriptu.

Výchozím bodem je Dashboard, který zobrazí Ukazatele, KPI, přehledy nebo grafy se základními informacemi pro rychlou orientaci. Vlastní práce v portálu pak probíha obdobně jako v HELIOSu – uživatel pracuje s přehledem, který může libovolně třídit nebo filtrovat; má k dispozici potřebné funkce a workflow akce; může zadávat nové záznamy, upravovat a mazat existující, nebo tisknout šablony. Údaje mohou být zobrazeny i formou grafu nebo kalendáře.

Data se ukládají online přimo do databáze a dále se mohou zpracovávat přímo v systému. WebPortál plně respektuje definovaná přístupová práva z HELIOSu a zachovává aplikačni logiku i všechna nastavení.

Stačí se přihlásit a Pantheon je Váš!

Přehled díky Business Intelligence

Pomocí BI řešení vytěžíte ke kontrolním i analytickým účelům to nejdůležitější i ze složitých číselných řad, ať jste právě kdekoliv.

HELIOS BI je prostředí, které obsahuje všechny potřebné nástroje pro vybudování datového skladu a controllingového systému nad ním. Základem controllingového systému je datový sklad (MS SQL Server nebo Oracle), do kterého jsou automatizovaně (v dávkách) přenášeny požadované údaje z identifikovaných zdrojů dat za pomocí nástroje ETL (datové pumpy). Údaje jsou v rámci přenosu očištěny a transformovány do požadované struktury, kde budou dostupné pro prezentační nástroj prostředí HELIOS BI.  Nad datovým skladem je pak možné pro prezentaci dat využít odpovídající nástroj – dashboardy/reporting či analytické reporty. V případě nasazení analytických služeb MS SQL Serveru (SSAS) je možné pro přístup k datům využít MS Excel ve formě kontingenční tabulky a grafů.

Prezentační prostředí BI nevyžaduje na straně klienta žádnou instalaci, celé řešení je dostupné uživateli jako webová aplikace a podporovány jsou všechny hlavní prohlížeče (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). Prezentace dat je možná formou dashboardů, kontingenčních tabulek, grafů.  Výstupní sestavy je možné exportovat do xls nebo pdf.

HELIOS BI je vytvořeno za použití těchto prezentačních nástrojů:

 • Reporting
 • Analytické reporty
 • Plánování
 • Formuláře
 • Datové pumpy

Konfigurací příslušného nástroje vznikne požadované řešení/funkcionalita. Tato řešení jsou zákazníkovi, dle jeho přístupových práv zpřístupněny v tzv. reportingové mapě. Objekty (šablony, pohledy, formuláře…) jsou seskupeny dle oblastí do záložek a skupin. Sumy je možné rozložit metodou drill-down či seskupit metodou drill-up.

Předpřipravené reporty, které jsou nativní součástí jednotlivých Edic HELIOS Pantheon, jsou dostupné přes úvodní dashboard. Přístup k datům je řízen přístupovými právy.

Business Intelligence Vám zpracuje ta opravdu důležitá data.

Snadná výměna dat

Integrační platforma HELIOS vám umožní komunikaci a výměnu dat s jakýmkoliv externím systémem, bez ohledu na jeho architekturu.

Sytém HELIOS Pantheon disponuje vlastní integrační vrstvou – kolekcí webových služeb, pro komunikaci s okolím, přičemž podporuje:

 • jak klasickou SOAP architektura ve formátu XML, která je nejčastěji využívána při vytěžování dat ze státních aplikací ( ISDS, ISZR, NSESSS, aj.).
 • tak moderní RESTfull API architektura používající formát JSON a protokoly HTTP/HTTPS, která je vhodná pro integraci dvou systémů pro - snadnou výměnu dat, bez ohledu na jejich architekturu, používanou technologii a business logiku
 • a v souladu s pravidly interoperability a otevřenosti systému, také veřejné rozhraní tzv. Servis Gate bránu, která umožňuje připojení na IS
  HELIOS i vývojářům třetích stran.

Integrační platforma splňuje bezpečnostní nároky na:

 • autentizaci pomocí TLS algoritmů
 • autorizaci pomocí SSL certifikátu
 • a veškerá komunikace je logována

Integrační platforma respektuje definovaná přístupová práva HELIOS. Díky orchestraci služeb je plně zachována aplikační logika i všechna nastavení systému. Data pořízená do systému z externí aplikace se ukládají online přímo do databáze a dále se mohou zpracovávat přímo v systému.

Díky našim zkušenostem i široké síti partnerů dokážeme integrovat stávající i nové systémy!

Integrace rejstříků a registrů

Integrace s rejstříky a registry veřejné správy vám zajistí vždy ta nejaktuálnější data.

Vyberte si, co opravdu potřebujete – ARES, ISZR, Registr plátců DPH, Insolvenční rejstřík, Registr smluv a mnoho dalšího.